از زمستان سال گذشته واکسیناسیون عمومی در اغلب کشورهای جهان آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد با این حال کماکان گمانه‌زنی‌هایی درباره میزان اثرگذاری واکسیناسیون در کاهش شیوع کرونا مطرح می‌شود.