رو چشمامه کبودی بابا؛ وای مرد یهودی بابا؛ مادر اومد نبودی بابا...