برای لبه های بافت که باعث میشه لبه کار برجسته بشه و حاشیه خوشگلی بهتون بده.