آموزش یک بازی هوشی با استفاده از چوب بستنی برای شناخت اشکال به کودکان.