یکی از مشکلات نگهداری گل و گیاه آپارتمانی وجود آفت های حشره های ریزی است که خانم فاطمه علاءالدینی در برنامه عصرشیرین راه و رسم مقابله با آن را به ما یاد می دهند.