سکانسی از سریال تولدی دیگر با بازی عبدالرضا اکبری و لعیا زنگنه.