ایران مرکز دنیا است ما در میانه هستیم نه در خاورمیانه شهر نیم روز مرکز دنیاست این ها تحیقیقات علمی به اثبات رسیده است؛ صحبت های جالب وحید رهبان در شخصیت «محمد» در سریال گاندو درباره ویژگی های تاریخی و جغرافیایی دنیا