کلیپ طنز بازگو کردن خاطره پرواز علیرضا خمسه با یک کاپیتان مشتی از زبان خودشان