بخشی از برنامه زندگی پس از زندگی در مورد شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام و در ادامه مدیحه سرایی محمدرضا بذری در هیئت شهدا کرج.