میدونی کمترین و بیشترین خودکشی در کدوم کشورا اتفاق می افته؟! بمناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی.