کارشناس برنامه طبیب شبکه 3 سیما درباره انواع گلاب و نسبت های آنها می گوید و اینکه گلاب دو آتیشه چیست و چطور قابل شناسایی است.