کلیپ استوری دعای هر روز ماه صفر بسیار سفارش برای خواندن آن شده است برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ