ویدئوی آموزشی برای ساخت ریسه گل نسترن با گل آماده، طناب کنف، چسب، نمد