می دونی از بچگی، توی هیاتت بودم، میدونی گریه کن غم مادرت بودم، می دونی وابسته اتم بهت ارادت دارم؛ نماهنگ کوتاه از مداحی سید رضا نریمانی