بفرماید با این نسخه علامه ضیایی دیگه خواب راحت و بدون استرس داشته باشید.