گناه این دل من چیه که جوری شده؛ همه میان حرم و کار من فقط صبوری شده؛ من باید برم به مدد امام رضا پیاده از نجف تا به دیار عاشقا؛ به مرکز جنون تا برسم به کربلا...