با نی، گیره کاغذ و بطری آب یک سرگرمی جذاب برای بچه ها فراهم کنید.