حسن عباسی: اصلاح طلبانی که ۲۰ سال پیش گفتند چه کسی می‌ خواهد جلوی ارتش افسانه‌ ای آمریکا بایستد، امروز سوت می‌زنند و از کناری رد می شوند؛ این مهم نیست این مهم است اطلاح طلبان و لیبرال هایی که با غرور تحلیل می نوشتند حالا غلط بودن تحلیلشان مشخص شده است.