رفیق خوب مثل شیشه عطره اگر هم عطرش تمام بشه تا مدتها بوی خوبش باهات هست؛ کلیپ کوتاه تعریف رفیق خوب برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ