موش زیرک و شیطون خودش به شکل روح در میاره تا آقا گربه رو حسابی بترسونه اما؛ یک قسمت بامزه و جذاب از کارتون موش و گربه