دیو ظلمت چون شبیخون می زند، دست شیطان دشنه در خون می زند، یک بیابان درد یک دریا پر از آشفتگی، راه چاره نیست جز همبستگی، شرح حال روز و هر روز شما، در مصاف عشق با رنج و بلا، شرح شوق بی بدیل زندگی است، چون شماها در زمانه کیست کیست؛ موزیک ویدئوی «همبستگی» با صدای آرش اوستا پاسداشت زحمات کادر درمان در ایام کرونا