موشن گرافیک: ایران روی موج همدلی و زندگی در مورد طرح سازمان بسیج سازندگی با عنوان شهید سلیمانی برای مقابله با ویروس کرونا در این طرح بسیج در مقابله با کرونا، کمک مومنانه و واکسیناسیون فعالیت دارد.