حمیدرضا غلامزاده کارشناس ارشد مسائل بین الملل: آلمان وزنه اقتصادی اروپاست و انتخاب اخیر این کشور برای تمام اتحادیه بسیار مهم است.