با استفاده از تصاویر ماهواره ای می توان کمبود و مازاد یک محصول کشاورزی را مدیریت کرد.