آموزش بازی الگوسازی جورچین برای دقت و تمرکز کودکان و افزایش مهارت دیداری آنها مناسب برای کودکان 6 سال به بالا.