تو گولِ احسنت گفتنِ استاد رو نخور. سکانسی دیدنی از سریال روزگار قریب با هنرمندی حسین پناهی.