کدوم دزد احمقی ماشین شما را برده اون که تا سر کوچه هم نمیره.