طرز دوخت یک لباس راحتی توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.