آموزش نگهدای و تکثیر گیاه آپارتمانی سانسوریا پوست ماری توسط خانم سامیه نظری در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.