نگاهم پر از بارونه؛ غمت درد بی درمونه؛ هوایی میشم وقتی که؛ یکی تو دلم میخونه؛ با این روضه ها؛ وای میریم کربلا؛ وای میگیم یا حسین.