کلیپ تصنیف زیبا و ماندگار «سپیده» با اجرای آواز در دستگاه ماهور و تارنوازی استاد بی بدیل محمد رضا لطفی