در این قسمت از برنامه کودکانه دست کی بالا کاردستی یک ساک با پارچه نمدی رو یاد می گیریم