نظرات و تجربیات یکی از مهاجران ایرانی که در ایتالیا ساکن هست از وضعیت شرایط زندگی در این کشور.