درخواست استاد پناهیان برای پژوهش علمی درباره کرونا در اربعین.