خواب و خیال شده کربلا انگار محال شده کربلا؛ فکر نمی کنی بسه درویمون خوب دو سه سال شده کربلا؛ حق نمیده بهم اگه کلافه هستم ...