بی محلی که ببینه عاشق میگیره دلش؛ بی محلی که ببینه عاشق میمیره دلش.