ای آب حیات یا اباعبدالله جانها به فدات یا اباعبدالله؛ در اوج بلا ذکر عاشق اینه کشتی نجات یا اباعبدالله ...