پاسخ از دکتر توکل افشاری متخصص ایمونولوژی بالینی از آمریکا و انگلستان و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد. برخی بیمارها و افراد نباید واکسن بزنند.