قسمتی از سخنرانی ایام محرم حاج اقای عالی درباره نعمت بلا و اعمال انسان برای پیشرفت معنوی آدم