حجت الاسلام مسعود عالی: بلاها به ما می فهمونه که ما چیزی نیستی کسی نیستی و عاجزی.