بعضی دلا مثل بلوره زود میشکنه مراقب این‌دلا خیلی باش…