از مجموعه کارتون بامزه ببعی پخش شده از شبکه پویا این قسمت دوست های جدید.