آهویی دارم خوشگله فرار کردم ز دستم، دوریش برایم مشکله کاشکی اونو می بستم، ای خدا چی کار کنم آهومو پیدا کنم، آی چه کنم وای چه کنم، آهومو پیدا کنم؛ ترانه شاد برای بچه ها