قصه گویی خاله گیتی در برنامه کودکانه دست کی بالا با موضوع اهمیت گوش کردن به حرف بزرگتر.