از مجموعه کارتون بامزه ببعی پخش شده از شبکه پویا این قسمت دستکش و ماسک.