کلیپ منتشر شده توسط کاربران لبنانی در رسانه ها برای تشکر از جمهوری اسلامی و نیروی دریایی مقتدر ایران اسلامی.