از مجموعه کارتون بامزه ببعی پخش شده از شبکه پویا این قسمت رعایت نکات بهداشتی.