هر خبر و شایعه‌ ای شنیدی نقل نکن؛ صحبت های مرحوم آیت‌ الله حائری شیرازی درباره دو عذاب دردناک شایعه پراکنی در قرآن