رهبر انقلاب: شهید رئیسعلی دلواری از نام‌ هایی است که همیشه دلهای مؤمن را در سراسر کشور به خود جذب می‌ کرده است.