آدم‌خوب‌و بد نداریم آدما بسته به شرایط و موقعیتهایی که قرار میگیرن معلوم میشه خوب و بدشون..